มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หน้าหลัก   การก่อตั้งมูลนิธิฯ   ข่าวสารกิจกรรม   จุลสารมูลนิธิ   ของที่ระลึกมูลนิธิ   สายราชสกุล   กองทุน มูลนิธิรัชกาลที่ ๔   
 
     

ประวัติการก่อตั้ง
มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์

       ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) ได้เทิดทูนในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก สมาชิกราชสกุลสายรัชกาลที่ ๔ มีดำริเห็นสมควรจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เชิญพระปรมาภิไธยเป็นชื่อ “มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เพื่อจะได้ดำเนินการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรให้มหาชนประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ซึ่งสมเด็จพระวันรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ ณ ศาลาฤาษี ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตบางลำภู กรุงเทพมหานคร พร้อมกับอนุญาตให้มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ใช้ศาลาฤาษีเป็น ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้รับความเมตตาจากวัดมกุฏกษัตริยาราม ให้ใช้พื้นที่อาคารศุภมิตรเดิม เลขที่ ๓๓๓ ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขา อีก ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และเข้ามาดำเนินการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จวบจนปัจจุบัน

Contact